Všeobecné obchodné podmienky a právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Všeobecná platnosť

Všetky objednávky v našom e-shope podliehajú nižšie uvedeným všeobecným obchodným podmienkam. Iné obchodné podmienky alebo podobné dohody nebudú uznané

2) Uzavretie kúpnej zmluvy

Svojou objednávkou potvrdzujete platnosť uzavretia predaja. Po registrácii od nás dostanete e-mail, ktorý dokladuje prijatie vašej objednávky. Objednávku môžete uhradiť faktúrou zaslanou spolu s tovarom alebo prostredníctvom služby PayPal. Objednaný tovar dodávame poštou. V prípade platby prostredníctvom služby PayPal odosielame hneď po pripísaní platby pripísaná na náš účet.

3) Korešpondencia

Všetka obchodná korešpondencia prebieha v nemčine.

4) Miesto plnenia a zodpovednosť za škody

Za miesto plnenia a s ním súvisiace úkony nesie zodpovednosť Vinárstvo Ipsmiller. Riziko súvisiace s prepravou na adresu uvedenú zákazníkom nesie zákazník.

5) Uplatňovaný právny systém, jurisdikcia a kompetencie

V prípade sporu medzi zákazníkom a Vinárstvom Ipsmiller sa postupuje podľa rakúskych právnych noriema uplatňovanie akýchkoľvek iných európskych kúpnych práv je vylúčené. Platí rakúska jurisdikcia a spor spadá do kompetencie súdu, ktorému vecne podlieha Vinárstva Ipsmiller na základe miesta svojho sídla.

6) Odstúpenie od zmluvy

Ak sa na zákazníka vzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, má zákazník právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Stornovacia lehota je 14 dní od uzavretia zmluvy.

Zrušiť zmluvu je možné len písomne na základe oznámenia, ktoré bude zaslané v rámci stornovacej lehoty na adresu Weingut IPSMILLER, Hauptstraße 9, 2172 Schrattenberg.

V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy, vráti Vinárstvo IPSMILLERobratom všetky prijaté platby vrátane nákladov za dodanie tovaru najneskôr do 14 dní. Vrátenie platby sa uskutoční prostredníctvom firemného účtu Vinárstva IPSMILLER. Vrátenie platby prebehne po tom, ako firma preberie nepoškodený tovar. Zákazník musí tovar doručiť alebo doviezťnajneskôr 14 dní odo dňa, kedy bolo Vinárstvu IPSMILLER doručené písomné odstúpenie od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru nesie výlučne zákazník.

6.1. Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká

  • ak bol uzáver fľaše otvorený
  • ak boli porušené pečate na zapečatenom tovare
  • ak sú fľaše naplnené menej ako z troch štvrtín

Predloha formulára pre odstúpenie od kúpnej zmluvy:

-Týmto stornujeme objednávku a príjem tovaru zo dňa …
-Druh vína a počet fliaš
-Meno kupujúceho, adresa a podpis

Vyplnený formulár zašlite na adresu WEINGUT IPSMILLER, Hauptstraße 9, 2172 Schrattenberg, alebo elektronickou poštou na adresu office@weingut-ipsmiller.at, Fax: 02555/24700 4

7) Dodanie tovaru

Víno zasielame prostredníctvom rakúskej pošty. Pri objednávaní tovaru sa presná cena poštovného zobrazuje v nákupnom košíku a pripočítava sa ku konečnej sume. V prípade, že objednaný tovar práve nie je k dispozícii, registrovaného zákazníka o tom obratom informujeme telefonicky alebo písomne. V prípade, že dodanie tovaru nie je možné z toho dôvodu, že objednávateľ v čase doručovania pošty nie je zastihnuteľný na ním uvedenej adrese, dostane od doručovateľa oznámenie, kedy môže zásielku znova prevziať. Po treťom neúspešnom pokuse o doručenie vráti rakúska pošta zásielku Vinárstvu IPSMLLER.

8) Platba

Platbu môže zákazník uskutočniť prostredníctvom služby PayPal alebo prostredníctvom faktúry, ktorú do 14 dní zaplatí bankovým prevodom.

9) Výhrada vlastníctva

Doručený tovar zostáva vlastníctvom Vinárstva IPSMILLER, pokiaľ nedôjde k úplnému uhradeniu platby. Vinárstvo IPSMILLER nezodpovedá za škody, ktoré nevznikli na samotnom predmete objednávky. Vinárstvo nenesie zodpovednosť za ušlý zisk a iné majetkové ujmy na strane objednávateľa. To sa vzťahuje aj na osobnú zodpovednosť pracovníkov Vinárstva IPSMILLER. Záruka sa obmedzuje na hodnotu tovaru v čase uskutočnenia nákupu. V prípade vrátenie tovaru zašle Vinárstvo IPSMILLER obratom náhradný tovar. Zákonná záručná lehota je 24 mesiacov a 36 mesiacov pri vínach s preukázateľnou chybou kvality. Záručná lehota sa počíta od dátumu dodania tovaru.

10) Získavanie, spracovanie a využívanie osobných údajov našich zákazníkov

Údaje, ktoré dostaneme, využívame vo Vašom záujme na vystavenie faktúry a doručenie tovaru.Vašu adresu používame tiež na to, aby sme optimalizovali svoje služby a predchádzali zneužitiu našej webovej stránky, prípadne, aby sme jej zneužitie odhalili.

S osobnými údajmi objednávateľa alebo záujemcu o tovar zaobchádzame s maximálnou diskrétnosťou a neposkytujeme ich tretej strane.

11) Naše údaje

Weingut IPSMILLER

Hauptstraße 9
2172 Schrattenberg

Tel: 02555/24700
Email: office@ipsmiller.at
Web: ipsmiller.at

UID-Nummer: ATU67609723

12) Platnosť

Všetky ceny sú uvedené v eurách a platia pre predaj priamo od výrobcu k spotrebiteľovi vrátane 20% DPH a všetky údaje zodpovedajú rakúskym právnym normám. Sklo a obalový materiál sú zahrnuté v cene. Aktualizáciou cien v E-SHOPe strácajú pôvodne uvedené ceny svoju platnosť. Rezervácia vín nie je možná.

13) Salvatorná klauzula

V prípade, že by sa niektoré z ustanovení VOP a podmienok odstúpenia od zmluvy ukázalo neplatným alebo v rozpore s platným právom, je potrebné nahradiť ho platným ustanovením, ktoré je najbližšie obchodným záujmom zmluvných strán a komunikovať ho spôsbom zrozumiteľným pre obe zmluvné strany. Ostatné ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.